یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

مدیریت اداری و مالی

نام شخصسمتاطلاعات تماس
افسانه منصف عضو موظف هیأت مدیره و مدیر اداری و مالی
تلفن : 88748060
داخلی : 330
فکس : 331
پست الکترونیک :
امید محمد بیگی رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی
تلفن : 88748060
داخلی : 220
فکس : 339
پست الکترونیک :
عابدین کطولی رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی
تلفن : 88748060
داخلی : 102
فکس : 88748040