یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

مدیریت فنی و امور اقتصادی

نام شخصسمتاطلاعات تماس
شهیاد آبنار عضو موظف هیأت مدیره و مدیر فنی و امور اقتصادی
تلفن : 88748060
داخلی : 373
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
فرصاد جان احمدی سرپرست اداره ارزیابی طرح ها
تلفن : 88748060
داخلی : 440
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
سودابه مسعودی سرپرست اداره نظارت بر طرح ها
تلفن : 88748060
داخلی : 440
فکس : 88748040
پست الکترونیک :