پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

هیئت مدیره و مدیرعامل

نام شخصسمتاطلاعات تماس
علی وحدت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
تلفن : 88501252
داخلی : 310
فکس : 88501253
پست الکترونیک :
افسانه منصف عضو موظف هیئت مدیره و مدیر اداری و مالی
تلفن : 88748060
داخلی : 330
فکس : 331
پست الکترونیک :
شهیاد آبنار عضو موظف هیئت مدیره و مدیر فنی و امور اقتصادی
تلفن : 88748060
داخلی : 373
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
علی اصغر رمزی عضو غیر موظف هیئت مدیره
تلفن : 88748060
داخلی : 310
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
اصغر مصاحب عضو غیر موظف هیئت مدیره
تلفن : 88748060
داخلی : 310
فکس : 88748040
پست الکترونیک :