یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
  • تعداد و مبلغ تسهیلات مالی اعطایی طی سال های 1390 تا 1394

  • تعداد تسهیلات مالی اعطایی سال 1394 به تفکیک نوع صنعت

  • مبلغ تسهیلات مالی اعطایی سال 1394 به تفکیک نوع صنعت

  • تعداد و مبلغ ضمانت نامه ها به تفکیک سال

  • بازه سود تسهیلات مالی پرداختی(بر حسب تعداد)

  • بازه سود تسهیلاتی مالی پرداختی(بر حسب مبلغ)

  • عملکرد تسهیلات مالی تجمعی