شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

سفر به استان کرمان و بازدید از صنایع الکترونیک استان

سفر مدیران صحا به استان کرمان  10

سفر مدیران صحا به استان کرمان 10

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
سفر مدیران صحا به استان کرمان  18

سفر مدیران صحا به استان کرمان 18

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
سفر مدیران صحا به استان کرمان  17

سفر مدیران صحا به استان کرمان 17

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
سفر مدیران صحا به استان کرمان  14

سفر مدیران صحا به استان کرمان 14

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
سفر مدیران صحا به استان کرمان  13

سفر مدیران صحا به استان کرمان 13

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
سفر مدیران صحا به استان کرمان  12

سفر مدیران صحا به استان کرمان 12

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
سفر مدیران صحا به استان کرمان  11

سفر مدیران صحا به استان کرمان 11

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
سفر مدیران صحا به استان کرمان  9

سفر مدیران صحا به استان کرمان 9

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
سفر مدیران صحا به استان کرمان  8

سفر مدیران صحا به استان کرمان 8

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید