یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

معرفی و تاریخجه

صندوق حما‌یت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی- سهامی خاص) وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتی 100% دولتی است که قانون آن در سال 1375 تصویب و اساسنامه آن در سال 1376 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.

مجمع عمومی صندوق متشکل از وزراء صنعت، معدن و تجارت (رییس مجمع عمومی) - ارتباطات و فناوری اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی- علوم، تحقیقات و فناوری - دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد.

سرمایه اولیه صندوق 50 میلیارد ریال بوده و با اصلاح اساسنامه در سال 1382 به 500 میلیارد ریال افزایش یافت. نخستین اعضای هیئت مدیره صندوق در سال 1377 با حکم رییس محترم مجمع عمومی منصوب و صندوق فعالیت خود را آغاز نمود.


 اعضاء فعلی هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی

سمت

علی وحدت

رییس هیات مدیره و مدیر عامل

افسانه منصف

عضو موظف هیات مدیره

علی اصغر رمزی

عضو غیر موظف هیات مدیره

محسن اتابکی

عضو غیر موظف هیات مدیره

اصفر مصاحب

عضو غیر موظف هیات مدیره